Media

Scottish Property Podcast
Episode 199 - 13-Nov-23
The Telegraph
The Telegraph 25-Oct-23
The Times
The Times 22-Jul-23
The Home Straight
Episode 4 - 05-May-23
Scottish Property Podcast
Episode 157 - 31-Jan-23
Property Lunch with Giuseppe
Episode 11 - 01-Feb-22
Scottish Property Podcast
Episode 64 - 17-Mar-21
Tej Talks
Episode 210 - 17-Feb-21
Premium Property Podcast
Episode 44 - 30-Nov-20
The Kulraj Singh Show (Proxerty)
Episode 19 - 11-Aug-20
Game of Loans
Episode 48 - 16-Jul-20
The Little Acorn Property Podcast
Episode 7 - 10-Jul-20
Bricks & Mortar Podcast
Episode 72 - 31-May-20
Freedom Property Podcast
Episode 9 - 28-Nov-19